Вълшебна Коледа @Приморски (1).png

11 Дек 2021 - 12 Дек 2021

Вълшебна Коледа @Приморски

Тази година ще Ви подарим незабравимо преживяване за коледните празници! Запасете се с празнично настроение и се насладете на една Вълшебна Коледа @Приморски!

На 11 и 12 декември посетете нашето празнично събитие, направете покупка на стойност минимум 25 лв. и участвайте в томбола за уикенд за двама в хотел Приморски!

В събитието ще се включат и нашите приятели от Фермерски пазар Варна заедно със следните участници:

 1. Люта ферма / Hot Farm

 2. Винопродавница на Винарска изба Шумен

 3. Пекарна Добрина

 4. Биволско кисело мляко - чудото на природата

 5. Плодови вина

 6. „100 лета“ - коледни сладки и печива

 7. Бисквитка - коледни бисквитки, други сладки и солени предложения

 8. Живот за пчелите Let it bee - мед и пчелни продукти

 9. Социалната чайна

 10. Арт - декупаж

 11. Козметични продукти с лавандула

 12. Козметика от моринга.

Официални правила за провеждане на Вълшебна Коледа @Приморски

1. Организатор на томбола Вълшебна Коледа @Приморски (наричана по-долу "Томболата") е „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД (наричан по-долу "Организатор/а") със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к. к. Св. Св. Константин и Елена, адм. сграда, ЕИК: 813194292.

1.1. Официалните правила на Томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на интернет страницата на Организатора: www.primorskicenter.bg.

1.2. Организаторът запазва правото си да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет страницата https://www.primorskicenter.bg/magical-christmas.

1.3. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на интернет страницата на https://www.primorskicenter.bg/magical-christmas.

2. Територия и период на провеждане на Томболата

2.1. Томболата се организира и провежда в гр. Варна, к. к. Св. св. Константин и Елена, Търговски център Приморски.

2.2. Томболата стартира на 11.12.2021 г. и ще продължи до края на деня на 12.12.2021 г.

3. Механизъм на играта

3.1. За да се включи в Томболата, Участникът трябва да бъде клиент на някой от търговските обекти в Търговски център Приморски или Фермерски пазар @Приморски в периода 11.12.2021 г. - 12.12.2021 г. като направи покупка на стока/услуга на минимимална стойност от 25.00 лв.

3.2. Участникът трябва да напише своите две имена, електронна поща и мобилен номер на гърба на касовата бележка.

3.3. Участникът трябва да пусне надписаната касова бележка в кутията за Томбола на рецепцията в хотел Приморски.

3.4. Сумата от 25.00 лв. трябва да бъде на един касов бон.

3.5. Няма ограничение в броя на надписаните и пуснати уникални касови бележки по време на периода на Томболата.

3.6. Участието в Томболата е обвързано с покупка от страна на Участниците, а Наградата (т. 5) ще бъде изтеглена на случаен принцип на 14.12.2021 г.

3.7. Вземайки участие в Томболата, Участникът потвърждава, че се е запознал и съгласява се с тези Официални правила за участие в Коледна томбола и се задължава да ги спазва.

4. Участници

4.1. В Томболата могат да участват всички физически лица на възраст над 18 години към датата на започване на Томболата, на територията на Р. България, с изключение на служителите на Организатора, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. Един потребител може да участва многократно в Томболата чрез уникални касови бележки по време на периода на Томболата.

4.3. Не се допуска участие чрез използване на фалшиви касови бонове и всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба.

4.4. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

5. Награда. Теглене и полувачане на наградата.

5.1. Наградата в Томболата Уикенд за двама в хотел Приморски (1 бр. нощувка със закуска и достъп до Водна зона в AQUAHOUSE Thermal & Beach) и ще бъде разиграна на томболен принцип на 14.12.2021 г.

5.2. Тегленето на Наградата ще се извърши на 14.12.2021 г. на случаен принцип измежду всички участници.

5.3. Печелившият участник в Томболата ще бъде обявен на уебсайта www.primorskicenter.bg и Facebook страницата след определянето му/й. Организаторът ще се свърже с него/нея чрез телефон/имейл, за да уточни подробностите по получаването на наградата.

5.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

5.5. За получаване на Наградата си, спечелилият участник в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след свързването с Организатора, следва да се яви на място в комплекса след като предварително страните уговорят ден и час.

5.6. Участникът губи правото да получи своята Награда, ако не се яви да я получи в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни (т.5.5.).

5.7. Не се допуска използване на Наградата по време на официални празнични дни.

6. Отговорност

6.1. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7. Защита на личните данни

7.1. Правата на всички Участници в Томболата са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в нея, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице.

7.2. Включвайки се в настоящата Томбола, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, ел. поща) за цели, свързани с Томболата.

7.3. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:

 • Администратор на Вашите лични данни е: „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, к. к. Св. Св. Константин и Елена, адм. сграда, ЕИК: 813194292.

 • Контакт във връзка с обработването на лични данни: marketing@hotelprimorski.com

 • Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците.

 • Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на Томболата и с цел отговаряне на изискванията на данъчното законодателство, както е посочено в Официалните правила.

 • Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) и с) на Общия регламент за защита на данните.

 • Вашите лични данни ще бъдат предоставени на Организатора на играта за целта на настоящата игра и на необходимите институции във връзка с данъчното облагане.

 • Вашите лични данни няма да се предоставят на трета страна, чието управление се намира извън рамките на ЕС, страна с адекватно ниво на защита или външна договореност, одобрена от съответния регулаторен орган (напр. ‘Privacy Shield’ или др.).

 • Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани след приключване на Томболата.

 • Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградата, която е част от играта. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

7.4. Имате следните права във връзка с личните ви данни:

 • да получите достъп до Вашите лични данни, които се обработват за нуждите на Томболата.

 • да поискате Организатора да коригира или изтрие личните данни, когато обработката не отговаря на законовите изисквания.

 • право на преносимост на данните.

 • да възразите срещу или ограничите обработването.

 • да оттеглите съгласието си по всяко време.

 • да подадете жалба ако правата ви са нарушени към Комисия за защита на личните данни на Р.България. Повече информация на https://www.cpdp.bg/.

 • Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на електронния адрес по защита на личните данни.

8. Други

8.1. Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на уебсайта www.primorskicenter.bg. Организаторът запазва правото си да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата www.primorskicenter.bg/magical-christmas.

8.2. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това на уебсайта www.primorskicenter.bg и Facebook страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

8.3. Печелившият участник в Томболата дава изричното си съгласие за използване на неговите/нейните имена и/или изображения/споделени снимки в качеството на победител от страна на Организатора.

8.4. Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

8.5. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях във връзка с настоящата Томбола, тяхното участие и евентуално спечелването на награда от тяхна страна.

8.6. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Томболата и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

8.7. Томболата по никакъв начин не се спонсорира, одобрява, администрира от или свързва с Facebook и Instagram.

8.8. С приемането на настоящите Официални правила участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни, снимка и друга информация и материали, предоставена от тях във връзка или по повод на Томболата, Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение.

8.9. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях снимки, данни или друга информация във връзка или по повод на Томболата, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.

При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на ел. поща: marketing@hotelprimorski.com